•  طراحی جدید مدارات الکترونیکی و استفاده از قطعات باکیفیت
  •  سازگاری کامل با استانداردهای زیست محیطی ErP 2013 Lot6 و CE Energy
  •  استفاده از آرایش تک-ریلی برای شاخه ۱۲ ولتی
  •  فن ۱۲۰ میلیمتری HDB هوشمند با طول عمر بالا و تولید نویز صوتی اندک
  •  برخورداری از مدارات حفاظتی OCP، OVP، SCP، OPP و OTP