پیگیری مرسوله

***نکته: این صفحه هر 24 ساعت بروزرسانی میشود و تا یک ماه قابل رهگیری است.

جهت پیگیری مرسوله خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

سامانه رهگیری سازمان پست

سامانه رهگیری تیپاکس

 

کالا های ارسالی از طریق پست

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

129966983620018325097811412871فرقانیبشرویه
229966990050005987008911112998پاکزادیزد
329966990050006032064911112999حیدر نژادمسجد سلیمان
429966990050006140094711113000سلیمانیقوچان
529966990050006247000711113001خلیفهشیراز – فارس
6299669900900235970008114غلام زاداصفهان
7299669900900011270048114عبادیساری
8299669900900010200000114یاسیتهران
9299669900900009750078114ترشابیسیرجان
10 299669900900008670957114بذریتربت جام
11299669900900007600007114نورافشانشیراز
12299669900900006520005114سلبقهتبریز
13299669900900005450058114پاشاپورخوی
14299669900900004370057114پوراقدامارومیه
16299669900900003300008114رهبریاصفهان
17299669900900002227557114ربیعهبندر کنگاربن
18299669901000180107977114شکرانهپارسبان
19299669901700128820089114شایان زرنگریزد
20299669901700129900674114یاور خزاییکنگاور – کرمانشاه
21299669901700130350379114امیر محمد شفیعیدلیجان
22299669901700131420979114داوود ابراهیمیطبس
23299669901700132500003114امید محمدیکرج
24299669901700133570748114محمد جواد طهماسبی زادهداراب – فارس
25299669901700134650049114رضا مظفریگرگان
26299669901700135720776114معین حسینیزرند – کرمان
27299669901900072170083114زهرا سلطانیشاهین شهر
28299669901900067420000114امیر شوکتیتهران
29299669901900068500008114بهزاد یزدانیاصفهان
30
299669901900069570057114جواد اسکندریارومیه
31
299669901900070020076114سید عماد مهدویکرمان
32
299669901900071100000114رامین نجدیتهران
33
299669902300029400000114باباییتهران
34
299669902300030850000114خندانیتهران
35
299669902300152320000114امینیتهران
36
299669902300153400000114بیاتتهران
37
299669902300154470094114کرمه ایبجنورد
38
299669902300155550003114حیدریکرج
39
299669902300156620063114امامیآبادان
40
299669902300157700000114علی پورتهران
41
299669902300158770037114حسینیقم
42
299669902300159850000114شریعتیتهران
43
299669902300160300007114محمدیفارس
44
299669902300161370089114ابوئییزد
45
299669902300162450687114جوادیازنا
 46299669902500013070067114میرزاییکرمانشاه
 47299669902500014150065114طلاییهمدان
48
299669902600014270756114حسینی مقدمبرازجان
49
299669902600013200003114حیدرزادهکرج
 50299669902700005350083114جزیره پورشاهین شهر
 51299669902700006420000114خالقی نسبتهران
 52299669902700007500007114فروردینشیراز
53
299669902700008570083114سلطانیشاهین شهر
54
299669902800011300000114رشیدیتهران
55
299669902800012370037114محمدیقم
56
299669902800013450000114ندیرانتهران
57
299669903100002450759114شفیعییاسوج
58 299669903100003520089114تاتارییزد
59 299669903100004609365114نویدیگلبهار
60299669903100005670007114غفاریشیراز
61299669903100006750008114احمدیاصفهان
62299669903100007820066114قطبیسنندج
63299669903200006870006114حمزه لواهواز
64299669903200008020089114انتظارییزد
65299669903200010550549114کریم آبائیبستان اباد
66
299669903300022950000114رضاییتهران
67
299669903300023020076114عرب پورکرمان
68
299669903300025170008114قرنیاصفهان
69 299669903400011870008114بیاتاصفهان
70 299669903400012950000114حسینیتهران
71 299669903400013020946114دلاورشیروان
72 299669903400014100003114باران چشمهکرج
 73299669903500007320089114ملک زادهیزد
74
299669903500008400008114بیاتاصفهان
75
299669903500009470067114ناصریکرمانشاه
76
299669903500010920047114خلیل زادهبابل
77
299669903500011000005114حکیمیتبریز
 78299669903800003400436114پارساصومعه سرا
79
299669903800004470008114پیرمرادیاناصفهان
80
299669903800006627573114زارعیتهران
81
299669903800006627573114مرادی الوندسوق
82
299669903800007700746114خلقیانفسا
83
299669903800008770000114سالم باغیتهران
 84299669903900004600094114حکمتیبجنورد
85
299669903900005670089114شرکت صنایع پلاستیکیزد
86
299669903900006750000114اکبریتهران
87
299669904000016820049114کابوسیگرگان
88
299669904000017900000114زارعتهران
89
299669904000018970000114بهرامیتهران
90
299669904000019050000114باباییتهران
91
299669904000020505894114آینه دارداراب
92
299669904100010500005111توکل آقاییتبریز
93
299669904100011570037111نائینی فردقم
94
299669904100014800084111سلطانیخمینی شهر
95
299669904100015870000111خندانیتهران
96 299669904500003100998114ملکیکنارک
97 299669904500004172222114حامدیتهران
98 299669904500005250055114قلی قامیانمراغه
99 299669904500006320568114رزاق پورخلخال
100 299669904500007400967114امامیکاشمر
101299669904500008470037114ملا علیقم
102299669904500009550493114کاظمیآق قلا
103299669904500010000047114ابراهیم تباربابل
 104299669904200127350007114طیبیشیراز
105
299669904200128420693114باباخانیایلام
106
299669904600045870496114ابراهیمیآزادشهر
107
299669904600046950065114فرهادیهمدان
108
299669904600047020000114زرین کلاهتهران
109 299669904700023600939114پاکروان فرفریمان
110 299669904700024670388114نظریخمین
111 299669904700025750635114کردانیبندر ماهشهر
112299669904700027900000114نوریکرمانشاه
113299669904700027900000114غلامیتهران
114299669904800002400003114مقیم بیگیکرج
115299669904800003470049114شادناییگرگان
116299669904800004550049114شاهگوییگرگان
117 299669904900002520000114نشان بیاتتهران
118 299669904900003600089114عسکرشاهییزد
119 299669904900004670097114کفشیبیرجند
120 299669904900005750006114نبی تمیماهواز
121 299669904900006820497114سلاقیگنبد کاووس
122 299669904900007900046114علیپورامل
123
299669905100082600000114ملتیتهران
124
299669905100083670094114گریوانیبجنورد
125
299669905100084750759114الوندی اصلیاسوج
126
299669905200026270053114جهانبخشمیانه
127
299669905200027350000114رضائیانتهران
128
299669905200028420093114احمدیهنیشابور
129
299669905200029500038114میناییاراک
130
299669905200030950045114توسلیانزنجان
131299669905200031020000114امینیتهران
132299669905200032100007114گرامیشیراز-فارس
133299669905200033170057114خالق زادهارومیه
134299669905300002850000114رحمانیتهران
135299669905300003920748114کاظمیداراب
136299669905300004000434114صفریخمام
137299669905300005070967114غیبیکاشمر
138299669905400003050098114یعقوبی نیازاهدان
139299669905400004120048114نوحیساری
140299669905500012220008114فرهاد پوراصفهان
141299669905500013300007114کریمیشیراز-فارس
142
299669905600058300008114شجاییاصفهان
143299669905600059370047114بوستانیبابل
144299669905900002600739114محمد مهدی توکلیآباده
145299669905900003670094114محمد دارندهبجنورد
146299669905900004753761114عرفان زارعیپرند
147299669906000004700088114علیدادیشهر کرد
148299669906000005770004114شهرستانیرشت
149299669906100005900739114مقامیآباده
150299669906100006970000114محمدیتهران
151299669906100007050098114یعقوبی نیازاهدان
152299669906300002920000114احلام عامریتهران
153299669906300003000049114حسینیگرگان
154299669906300004070448114ارجی رودسریرودسر
155299669906300006220008114کیهانیمشهد
156299669906200006100037114شاه محمدیمشهد
157299669907200086175375113ملاجعفریممقان
158299669907200087250003113ترخانیکرج
159299669907200088320006113بهوندیاهواز
160299669907200085100075114خدریبوشهر
161299669906500210300000114علویتهران
162299669908100062570035114رجبیسمنان
163299669908100063650049114مرغداریگرگان
164299669908100064720089114شیدانیزد
165299669908100065800000114عطاییتهران
166299669908100066870005114طهماسب نژادتبریز
167299669908100067950000114رجبیتهران
168299669908100068020000114راستگوتهران
169299669908100069100067114شیخع پورکرمانشاه
170299669908100070550647114مرادیشوش
171299669908100071620008114شهناماصفهان
172299669908100072700004114محمدیرشت
173299669908200132407477114عالیشوندی فراشبند
174299669908200133470038114عمرانیاراک
175299669908200135620588114اشرف پورسلماس
176299669908200136709648114صادقیحکم اباد
177299669908200137770093114سلیمانینیشابور
178299669908200138856445114نیسیهویزه
179299669908200139920657114افشاریملایر
180299669907400102200358113سعیدیگرمسار
181299669907400103270098113سعیدیانزاهدان
182299669907400104350937113زیدانلوکلات
183299669907400105420000113کار سازتهران
184299669907400106500897113میرعلمیبافق
185299669907400107570008113بختیاریاصفهان
186299669907400108650000113علوی تبارتهران
187299669907400109720038113دانیالیاراک
188299669907400110170000113اعزازیتهران
189299669908300117650089114سعادتییزد
190299669908300118720007114صادقیشیراز
191299669908600088900947114نورانیقوچان
192299669908600089970957114محمدیتربت جام
193299669908600090426795114رشیدینودشه
194299669908600091500887114رمضانیبروجن
195299669908600092570077114حسینیرفسنجان
196299669908600093650000114کمالیتهران
197299669908800109300007114زورمندشیراز
198299669908800111820007111اسدشیراز
199299669906200008250009114÷شرکت طلاییمشهد
200299669903000003520000114فریدونیتهران
201299669904100012657376111کریمیارسنجان
202299669904100013720000111هادی زادهتهران
203299669903300024100063114محمدیانآبادان
204299669903200007950088114یادگاریشهرکرد
205299669903200009100045114مکیزنجان
206299669909300057150497114سارلیگنبد کاووس
207299669909300059300000114ابوالحسنیتهران
209299669909300060750008114انصاریاصفهان
210299669909300061820057114هرمز زادهارومیه
211299669909300062900000114خدابخشیتهران
212299669908900102900098114شهریاریزاهدان
213299669908900103970439114سرخان پورآستارا
214299669908900104050938114میرزاییسرخس
215299669908900105127554114مرادیبندردیر
216299669909400074300000113محمدی رادتهران
217299669909400075370067113سلیمانیکرمانشاه
218299669909400076450075113شریف زادگانبوشهر
219299669909600072400056113فتوحیاردبیل
220299669910000063050034114شیریقزوین
221299669910800080070497113رستمیگنبدکاووس
222299669910800081150089113حیدرییزد
223299669910900105650000113هاشمی نیاتهران
224299669910900106720068113ویسکرمیخرم آباد
225299669911100066470000113متینیتهران
226299669911500074950067113پرونوسکرمانشاه
227299669911200069820008113آریاتیاصفهان
228299669911200070270746113هاشمی نسبفسا
229299669911200071350000113متینی تبارتهران
230299669911200072420076113مشهدیکرمان
231299669911200073500053113جلیلیمیانه
232299669911400080650089113نثارییزد
233299669911400081720000113علیزادهتهران
234299669911600054820000113جلالیتهران
235299669911700058250009113حسین زادهاهواز
236299669911700059320054113محرم زادهمرند
237299669911100066470000113متینیتهران
238299669916100138700978114صفریان محبیبشرویه
239299669916100138700978114صادقیقائم شهر
240299669916100140220000114اندوریتهران
241299669916100141300037114شعبانیقم
242299669916100142370083114میتوتنشاهین شهر
243299669916100143450746114تابشفسا
244299669918500061120044114جانعلی پورگیلان
245299669918500062200044114گشتاسبیگیلان
246299669918500063270075114موسویبوشهر
247299669918500064350089114میر جلیلییزد
248298349920500220620048113ساداتیساری
249299669920900081400004113سمیع پوررشت
250299669920900082470037113گل محمدیقم
251299669921700100220089113میرجلیلییزد
252299669921700101300336113پویانهشتگرد
253299669922400070720444114حسینیآستانه اشرفیه
254299669922400071800966114رستمیاسفراین
255299669922600114600074113رحمانیانجهرم
256299669922800059650000113حریرچیتهران
257299669922800060100045113صالحیزنجان
258299669923000069850067113شیخه پورکرمانشاه
259299669923000070300097113تبریزیبیرجند
260299669923500070920003113اکبریکرج
261299669923500071000037113محمدیقم
262299669923800070300653113پیله ورهمدان
263299669922700101370948113عبیدیفاروج
264298349924100222570000113دیبازرتهران
265311629924500005670648111شکوهی منشاندیمشک

 

کالاهای ارسالی از طریق تیپاکس

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

19813601028471محمدرضا سلامی پوربوشهر-آبپخش
2ارسال با همابران 258621–شماره همابران تهران 88809943محیا نجفیزنجان-زنجان
3ارسال با تیپاکس 114720204131314720اقای تالاریعسلویه
4ارسال با بار همابران 258720-شماره همابران تهران 88809943آقای جوزیتهران
5ارسال با تیپاکس – کدپیگیری : 9813601028418آقای رنجبرشیراز
6ارسال با تیپاکس – کد پیگیری : 1147202041152431اقای بیات نژاداهواز
7ارسال با بار همابران 258788-شماره همابران تهران 88809943آقای قربانیاهواز
8ارسال با بار همابران 258787-شماره همابران تهران 88809943آقای مگطوفیآبادان
9ارسال با تیپاکس 11472020415120303آقای اکرمیتهران
10
ارسال با تیپاکس 11472020415122977آقای کارازمودهتهران
11
ارسال با تیپاکس 11472020415124734آقای بهادریاردکان
12
ارسال کالا با تیپاکس 9813601031758آقای عسکریشیراز
13
ارسال با بار همابران 259015-شماره همابران تهران 88809943اقای طاها مجیدیتهران
14
ارسال با تیپاکس 11472020411157474آقای جعفریشیراز
15
ارسال با تیپاکس 11472020422127553آقای جلیلیانخرمشهر
16
ارسال با تیپاکس 1147202042212546آقای شریفیجاجرم
17
ارسال با تیپاکس 114720204221158863آقای شریفیاناصفهان
 18ارسال با تیپاکس 9813601031929آقای میر محمدییزد
19
ارسال با تیپاکس 9813601031928خانم عرب عامریگرگان
 20ارسال با بار همابران 259273-شماره همابران تهران 88809943ابراهیم زاده شهمیرزادییبهشر
21
ارسال با تیپاکس 114720204251211791آقای زارعیاصفهان
22
ارسال با تیپاکس 11472020531142722آقای منصوریخرمشهر
23
ارسال با تیپاکس 11472020531145752آقای شریفیجاجرم
24 ارسال با تیپاکس 9813609002329آقای شهیدیمرند
25 ارسال با بار همابران 262508-شماره همابران تهران 88809943آقای نورالهیتبریز
 26ارسال باتیپاکس 99/2/30      9913601005283آغولیشیراز
27 ارسال با تیپاکس 99/03/07      9913601004101ماهشهر
28ارسال با تیپاکس 99/03/18         9913601000254اقای امیریساری
29ارسال با تیپاکس 99/03/18        9913601000256اقای نشاطسیرجان
30ارسال با تیپاکس 99/03/18        9913601000255اقای بحرینیملایر
31ارسال با تیپاکس 99/03/18      9813615001063اقای سید جعفر موسویقم
32ارسال با تیپاکس 99/03/19       98136615001062اقای هادی ابراهیم زاده شهمیرزادیبهشهر
33ارسال با تیپاکس 99/03/21       9813615001152آقای تلوکیقائمشهر
34ارسال با بار همابران 260677 – شماره همابران تهران 88809943آقای بوجانیاصفهان
35ارسال با بار همابران 260676 – شماره همابران تهران 88809943آقای عزیزیتهران
36ارسال با تیپاکس 99/03/26      9913602007665آقای هاشمیلامرد
37ارسال با تیپاکس 99/04/03      9913620009546امیریماهشهر
38ارسال با تیپاکس 99/04/14      9913602009117ابوحمزهورامین
39ارسال با تیپاکس 99/04/17      9913602009265ماجدیپارسیان
40ارسال با تیپاکس 99/04/23      9913602008411بهاریسلمان
41ارسال با تیپاکس 99/04/23      9813601028417شولسیرجان
42ارسال با تیپاکس 99/04/23      9813601028416حیدرزادهبندر لنگه
43ارسال با تیپاکس 99/08/19      9913605003343آقای داداش پورآذربایجان غربی

 

مشتری عزیز و گرامی : با توجه به طراحی قالب جدید ، هنوز تمام کالاهای موجود در فروشگاه به سایت اضافه نشده اند. در صورت نیاز برای راهنمایی ، یا خرید کالا با تعداد بیش از یک عدد ، می توانید با ما در تماس باشید. شماره تماس و تلگرام و واتساپ : 09156000946 شماره تماس ثابت : 37643333-051
بستن
مقایسه