پیگیری مرسوله

***نکته: این صفحه هر 24 ساعت بروزرسانی میشود و تا یک ماه قابل رهگیری است.

جهت پیگیری مرسوله خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

سامانه رهگیری سازمان پست

سامانه رهگیری تیپاکس

 

کالا های ارسالی از طریق پست

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1 299669836200183250978114 12871 فرقانی بشرویه
2 299669900500059870089111 12998 پاکزاد یزد
3 299669900500060320649111 12999 حیدر نژاد مسجد سلیمان
4 299669900500061400947111 13000 سلیمانی قوچان
5 299669900500062470007111 13001 خلیفه شیراز – فارس
6 299669900900235970008114 غلام زاد اصفهان
7 299669900900011270048114 عبادی ساری
8 299669900900010200000114 یاسی تهران
9 299669900900009750078114 ترشابی سیرجان
10 299669900900008670957114 بذری تربت جام
11 299669900900007600007114 نورافشان شیراز
12 299669900900006520005114 سلبقه تبریز
13 299669900900005450058114 پاشاپور خوی
14 299669900900004370057114 پوراقدام ارومیه
16 299669900900003300008114 رهبری اصفهان
17 299669900900002227557114 ربیعه بندر کنگاربن
18 299669901000180107977114 شکرانه پارسبان
19 299669901700128820089114 شایان زرنگر یزد
20 299669901700129900674114 یاور خزایی کنگاور – کرمانشاه
21 299669901700130350379114 امیر محمد شفیعی دلیجان
22 299669901700131420979114 داوود ابراهیمی طبس
23 299669901700132500003114 امید محمدی کرج
24 299669901700133570748114 محمد جواد طهماسبی زاده داراب – فارس
25 299669901700134650049114 رضا مظفری گرگان
26 299669901700135720776114 معین حسینی زرند – کرمان
27 299669901900072170083114 زهرا سلطانی شاهین شهر
28 299669901900067420000114 امیر شوکتی تهران
29 299669901900068500008114 بهزاد یزدانی اصفهان
30
299669901900069570057114 جواد اسکندری ارومیه
31
299669901900070020076114 سید عماد مهدوی کرمان
32
299669901900071100000114 رامین نجدی تهران
33
299669902300029400000114 بابایی تهران
34
299669902300030850000114 خندانی تهران
35
299669902300152320000114 امینی تهران
36
299669902300153400000114 بیات تهران
37
299669902300154470094114 کرمه ای بجنورد
38
299669902300155550003114 حیدری کرج
39
299669902300156620063114 امامی آبادان
40
299669902300157700000114 علی پور تهران
41
299669902300158770037114 حسینی قم
42
299669902300159850000114 شریعتی تهران
43
299669902300160300007114 محمدی فارس
44
299669902300161370089114 ابوئی یزد
45
299669902300162450687114 جوادی ازنا
 46 299669902500013070067114 میرزایی کرمانشاه
 47 299669902500014150065114 طلایی همدان
48
299669902600014270756114 حسینی مقدم برازجان
49
299669902600013200003114 حیدرزاده کرج
 50 299669902700005350083114 جزیره پور شاهین شهر
 51 299669902700006420000114 خالقی نسب تهران
 52 299669902700007500007114 فروردین شیراز
53
299669902700008570083114 سلطانی شاهین شهر
54
299669902800011300000114 رشیدی تهران
55
299669902800012370037114 محمدی قم
56
299669902800013450000114 ندیران تهران
57
299669903100002450759114 شفیعی یاسوج
58  299669903100003520089114 تاتاری یزد
59  299669903100004609365114 نویدی گلبهار
60 299669903100005670007114 غفاری شیراز
61 299669903100006750008114 احمدی اصفهان
62 299669903100007820066114 قطبی سنندج
63 299669903200006870006114 حمزه لو اهواز
64 299669903200008020089114 انتظاری یزد
65 299669903200010550549114 کریم آبائی بستان اباد
66
299669903300022950000114 رضایی تهران
67
299669903300023020076114 عرب پور کرمان
68
299669903300025170008114 قرنی اصفهان
69  299669903400011870008114 بیات اصفهان
70  299669903400012950000114 حسینی تهران
71  299669903400013020946114 دلاور شیروان
72  299669903400014100003114 باران چشمه کرج
 73 299669903500007320089114 ملک زاده یزد
74
299669903500008400008114 بیات اصفهان
75
299669903500009470067114 ناصری کرمانشاه
76
299669903500010920047114 خلیل زاده بابل
77
299669903500011000005114 حکیمی تبریز
 78 299669903800003400436114 پارسا صومعه سرا
79
299669903800004470008114 پیرمرادیان اصفهان
80
299669903800006627573114 زارعی تهران
81
299669903800006627573114 مرادی الوند سوق
82
299669903800007700746114 خلقیان فسا
83
299669903800008770000114 سالم باغی تهران
 84 299669903900004600094114 حکمتی بجنورد
85
299669903900005670089114 شرکت صنایع پلاستیک یزد
86
299669903900006750000114 اکبری تهران
87
299669904000016820049114 کابوسی گرگان
88
299669904000017900000114 زارع تهران
89
299669904000018970000114 بهرامی تهران
90
299669904000019050000114 بابایی تهران
91
299669904000020505894114 آینه دار داراب
92
299669904100010500005111 توکل آقایی تبریز
93
299669904100011570037111 نائینی فرد قم
94
299669904100014800084111 سلطانی خمینی شهر
95
299669904100015870000111 خندانی تهران
96  299669904500003100998114 ملکی کنارک
97  299669904500004172222114 حامدی تهران
98  299669904500005250055114 قلی قامیان مراغه
99  299669904500006320568114 رزاق پور خلخال
100  299669904500007400967114 امامی کاشمر
101 299669904500008470037114 ملا علی قم
102 299669904500009550493114 کاظمی آق قلا
103 299669904500010000047114 ابراهیم تبار بابل
 104 299669904200127350007114 طیبی شیراز
105
299669904200128420693114 باباخانی ایلام
106
299669904600045870496114 ابراهیمی آزادشهر
107
299669904600046950065114 فرهادی همدان
108
299669904600047020000114 زرین کلاه تهران
109  299669904700023600939114 پاکروان فر فریمان
110  299669904700024670388114 نظری خمین
111  299669904700025750635114 کردانی بندر ماهشهر
112 299669904700027900000114 نوری کرمانشاه
113 299669904700027900000114 غلامی تهران
114 299669904800002400003114 مقیم بیگی کرج
115 299669904800003470049114 شادنایی گرگان
116 299669904800004550049114 شاهگویی گرگان
117  299669904900002520000114 نشان بیات تهران
118  299669904900003600089114 عسکرشاهی یزد
119  299669904900004670097114 کفشی بیرجند
120  299669904900005750006114 نبی تمیم اهواز
121  299669904900006820497114 سلاقی گنبد کاووس
122  299669904900007900046114 علیپور امل
123
299669905100082600000114 ملتی تهران
124
299669905100083670094114 گریوانی بجنورد
125
299669905100084750759114 الوندی اصل یاسوج
126
299669905200026270053114 جهانبخش میانه
127
299669905200027350000114 رضائیان تهران
128
299669905200028420093114 احمدیه نیشابور
129
299669905200029500038114 مینایی اراک
130
299669905200030950045114 توسلیان زنجان
131 299669905200031020000114 امینی تهران
132 299669905200032100007114 گرامی شیراز-فارس
133 299669905200033170057114 خالق زاده ارومیه
134 299669905300002850000114 رحمانی تهران
135 299669905300003920748114 کاظمی داراب
136 299669905300004000434114 صفری خمام
137 299669905300005070967114 غیبی کاشمر
138 299669905400003050098114 یعقوبی نیا زاهدان
139 299669905400004120048114 نوحی ساری
140 299669905500012220008114 فرهاد پور اصفهان
141 299669905500013300007114 کریمی شیراز-فارس
142
299669905600058300008114 شجایی اصفهان
143 299669905600059370047114 بوستانی بابل
144 299669905900002600739114 محمد مهدی توکلی آباده
145 299669905900003670094114 محمد دارنده بجنورد
146 299669905900004753761114 عرفان زارعی پرند
147 299669906000004700088114 علیدادی شهر کرد
148 299669906000005770004114 شهرستانی رشت
149 299669906100005900739114 مقامی آباده
150 299669906100006970000114 محمدی تهران
151 299669906100007050098114 یعقوبی نیا زاهدان
152 299669906300002920000114 احلام عامری تهران
153 299669906300003000049114 حسینی گرگان
154 299669906300004070448114 ارجی رودسری رودسر
155 299669906300006220008114 کیهانی مشهد
156 299669906200006100037114 شاه محمدی مشهد
157 299669907200086175375113 ملاجعفری ممقان
158 299669907200087250003113 ترخانی کرج
159 299669907200088320006113 بهوندی اهواز
160 299669907200085100075114 خدری بوشهر
161 299669906500210300000114 علوی تهران
162 299669908100062570035114 رجبی سمنان
163 299669908100063650049114 مرغداری گرگان
164 299669908100064720089114 شیدان یزد
165 299669908100065800000114 عطایی تهران
166 299669908100066870005114 طهماسب نژاد تبریز
167 299669908100067950000114 رجبی تهران
168 299669908100068020000114 راستگو تهران
169 299669908100069100067114 شیخع پور کرمانشاه
170 299669908100070550647114 مرادی شوش
171 299669908100071620008114 شهنام اصفهان
172 299669908100072700004114 محمدی رشت
173 299669908200132407477114 عالیشوندی  فراشبند
174 299669908200133470038114 عمرانی اراک
175 299669908200135620588114 اشرف پور سلماس
176 299669908200136709648114 صادقی حکم اباد
177 299669908200137770093114 سلیمانی نیشابور
178 299669908200138856445114 نیسی هویزه
179 299669908200139920657114 افشاری ملایر
180 299669907400102200358113 سعیدی گرمسار
181 299669907400103270098113 سعیدیان زاهدان
182 299669907400104350937113 زیدانلو کلات
183 299669907400105420000113 کار ساز تهران
184 299669907400106500897113 میرعلمی بافق
185 299669907400107570008113 بختیاری اصفهان
186 299669907400108650000113 علوی تبار تهران
187 299669907400109720038113 دانیالی اراک
188 299669907400110170000113 اعزازی تهران
189 299669908300117650089114 سعادتی یزد
190 299669908300118720007114 صادقی شیراز
191 299669908600088900947114 نورانی قوچان
192 299669908600089970957114 محمدی تربت جام
193 299669908600090426795114 رشیدی نودشه
194 299669908600091500887114 رمضانی بروجن
195 299669908600092570077114 حسینی رفسنجان
196 299669908600093650000114 کمالی تهران
197 299669908800109300007114 زورمند شیراز
198 299669908800111820007111 اسد شیراز
199 299669906200008250009114 ÷ شرکت طلایی مشهد
200 299669903000003520000114 فریدونی تهران
201 299669904100012657376111 کریمی ارسنجان
202 299669904100013720000111 هادی زاده تهران
203 299669903300024100063114 محمدیان آبادان
204 299669903200007950088114 یادگاری شهرکرد
205 299669903200009100045114 مکی زنجان
206 299669909300057150497114 سارلی گنبد کاووس
207 299669909300059300000114 ابوالحسنی تهران
209 299669909300060750008114 انصاری اصفهان
210 299669909300061820057114 هرمز زاده ارومیه
211 299669909300062900000114 خدابخشی تهران
212 299669908900102900098114 شهریاری زاهدان
213 299669908900103970439114 سرخان پور آستارا
214 299669908900104050938114 میرزایی سرخس
215 299669908900105127554114 مرادی بندردیر
216 299669909400074300000113 محمدی راد تهران
217 299669909400075370067113 سلیمانی کرمانشاه
218 299669909400076450075113 شریف زادگان بوشهر
219 299669909600072400056113 فتوحی اردبیل
220 299669910000063050034114 شیری قزوین
221 299669910800080070497113 رستمی گنبدکاووس
222 299669910800081150089113 حیدری یزد
223 299669910900105650000113 هاشمی نیا تهران
224 299669910900106720068113 ویسکرمی خرم آباد
225 299669911100066470000113 متینی تهران
226 299669911500074950067113 پرونوس کرمانشاه
227 299669911200069820008113 آریاتی اصفهان
228 299669911200070270746113 هاشمی نسب فسا
229 299669911200071350000113 متینی تبار تهران
230 299669911200072420076113 مشهدی کرمان
231 299669911200073500053113 جلیلی میانه
232 299669911400080650089113 نثاری یزد
233 299669911400081720000113 علیزاده تهران
234 299669911600054820000113 جلالی تهران
235 299669911700058250009113 حسین زاده اهواز
236 299669911700059320054113 محرم زاده مرند
237 299669911100066470000113 متینی تهران
238 299669916100138700978114 صفریان محبی بشرویه
239 299669916100138700978114 صادقی قائم شهر
240 299669916100140220000114 اندوری تهران
241 299669916100141300037114 شعبانی قم
242 299669916100142370083114 میتوتن شاهین شهر
243 299669916100143450746114 تابش فسا

 

کالاهای ارسالی از طریق تیپاکس

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1 9813601028471 محمدرضا سلامی پور بوشهر-آبپخش
2 ارسال با همابران 258621–شماره همابران تهران 88809943 محیا نجفی زنجان-زنجان
3 ارسال با تیپاکس 114720204131314720 اقای تالاری عسلویه
4 ارسال با بار همابران 258720-شماره همابران تهران 88809943 آقای جوزی تهران
5 ارسال با تیپاکس – کدپیگیری : 9813601028418 آقای رنجبر شیراز
6 ارسال با تیپاکس – کد پیگیری : 1147202041152431 اقای بیات نژاد اهواز
7 ارسال با بار همابران 258788-شماره همابران تهران 88809943 آقای قربانی اهواز
8 ارسال با بار همابران 258787-شماره همابران تهران 88809943 آقای مگطوفی آبادان
9 ارسال با تیپاکس 11472020415120303 آقای اکرمی تهران
10
ارسال با تیپاکس 11472020415122977 آقای کارازموده تهران
11
ارسال با تیپاکس 11472020415124734 آقای بهادری اردکان
12
ارسال کالا با تیپاکس 9813601031758 آقای عسکری شیراز
13
ارسال با بار همابران 259015-شماره همابران تهران 88809943 اقای طاها مجیدی تهران
14
ارسال با تیپاکس 11472020411157474 آقای جعفری شیراز
15
ارسال با تیپاکس 11472020422127553 آقای جلیلیان خرمشهر
16
ارسال با تیپاکس 1147202042212546 آقای شریفی جاجرم
17
ارسال با تیپاکس 114720204221158863 آقای شریفیان اصفهان
 18 ارسال با تیپاکس 9813601031929 آقای میر محمدی یزد
19
ارسال با تیپاکس 9813601031928 خانم عرب عامری گرگان
 20 ارسال با بار همابران 259273-شماره همابران تهران 88809943 ابراهیم زاده شهمیرزادیی بهشر
21
ارسال با تیپاکس 114720204251211791 آقای زارعی اصفهان
22
ارسال با تیپاکس 11472020531142722 آقای منصوری خرمشهر
23
ارسال با تیپاکس 11472020531145752 آقای شریفی جاجرم
24  ارسال با تیپاکس 9813609002329 آقای شهیدی مرند
25  ارسال با بار همابران 262508-شماره همابران تهران 88809943 آقای نورالهی تبریز
 26 ارسال باتیپاکس 99/2/30      9913601005283 آغولی شیراز
27  ارسال با تیپاکس 99/03/07      9913601004101 ماهشهر
28 ارسال با تیپاکس 99/03/18         9913601000254 اقای امیری ساری
29 ارسال با تیپاکس 99/03/18        9913601000256 اقای نشاط سیرجان
30 ارسال با تیپاکس 99/03/18        9913601000255 اقای بحرینی ملایر
31 ارسال با تیپاکس 99/03/18      9813615001063 اقای سید جعفر موسوی قم
32 ارسال با تیپاکس 99/03/19       98136615001062 اقای هادی ابراهیم زاده شهمیرزادی بهشهر
33 ارسال با تیپاکس 99/03/21       9813615001152 آقای تلوکی قائمشهر
34 ارسال با بار همابران 260677 – شماره همابران تهران 88809943 آقای بوجانی اصفهان
35 ارسال با بار همابران 260676 – شماره همابران تهران 88809943 آقای عزیزی تهران
36 ارسال با تیپاکس 99/03/26      9913602007665 آقای هاشمی لامرد
37 ارسال با تیپاکس 99/04/03      9913620009546 امیری ماهشهر
38 ارسال با تیپاکس 99/04/14      9913602009117 ابوحمزه ورامین
39 ارسال با تیپاکس 99/04/17      9913602009265 ماجدی پارسیان
40 ارسال با تیپاکس 99/04/23      9913602008411 بهاری سلمان
41 ارسال با تیپاکس 99/04/23      9813601028417 شول سیرجان
42 ارسال با تیپاکس 99/04/23      9813601028416 حیدرزاده بندر لنگه

 

مشتری عزیز و گرامی : با توجه به طراحی قالب جدید ، هنوز تمام کالاهای موجود در فروشگاه به سایت اضافه نشده اند. در صورت نیاز برای راهنمایی ، یا خرید کالا با تعداد بیش از یک عدد ، می توانید با ما در تماس باشید. شماره تماس و تلگرام و واتساپ : 09156000946 شماره تماس ثابت : 37643333-051
بستن
مقایسه