پیگیری مرسوله

***نکته: این صفحه هر 24 ساعت بروزرسانی میشود و تا یک ماه قابل رهگیری است.

جهت پیگیری مرسوله خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

سامانه رهگیری سازمان پست

سامانه رهگیری تیپاکس

 

کالا های ارسالی از طریق پست

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1 299669836200183250978114 12871 فرقانی بشرویه
2 299669900500059870089111 12998 پاکزاد یزد
3 299669900500060320649111 12999 حیدر نژاد مسجد سلیمان
4 299669900500061400947111 13000 سلیمانی قوچان
5 299669900500062470007111 13001 خلیفه شیراز – فارس
6 299669900900235970008114 غلام زاد اصفهان
7 299669900900011270048114 عبادی ساری
8 299669900900010200000114 یاسی تهران
9 299669900900009750078114 ترشابی سبرجان
10 299669900900008670957114 بذری تربت جام
11 299669900900007600007114 نورافشان شبراز
12 299669900900006520005114 سلبقه تبریز
13 299669900900005450058114 پاشاپور خوی
14 299669900900004370057114 پوراقدام ارومیه
16 299669900900003300008114 رهبری اصفهان
17 299669900900002227557114 ربیعه بندر کنگاربن
18 299669901000180107977114 شکرانه پارسبان
19
20
21
22

 

کالاهای ارسالی از طریق تیپاکس

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1
2
3
4
5
6
7
8
9